Klienci instytucjonalni

„Staniesz się oświecony, gdy dostrzeżesz życie w drobiazgach, siłę w słabości"

Lao Tsy

Klienci instytucjonalni

W ramach Ośrodka prowadzimy działalność profilaktyczną, edukacyjną i szkoleniową z zakresu przeciwdziałania przemocy i nadużywania substancji zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki). Pracujemy z grupami dzieci od klasy I Szkoły Podstawowej, z młodzieżą w Gimnazjum i w Szkole Średniej. Prowadzimy warsztaty dla osób doświadczających przemocy, dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dla grup w konflikcie i innych, które wymagają wsparcia.

Profilaktyka

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” to myśl przewodnia, która towarzyszy naszej pracy profilaktycznej. Programy profilaktyczne, które zamieszczamy w naszej ofercie, mają w swym przekazie na celu osiągnięcie takiego stanu świadomości u odbiorców, że pozwoli to im na dokonywanie dobrych, ukierunkowanych na zdrowie wyborów.

Edukacja

To zajęcia dla młodzieży szkolnej, trwające od 1-2 godzin, przeprowadzane na terenie szkoły. Tematyka zajęć profilaktycznych związana jest z substancjami i działaniami szkodliwymi dla młodego człowieka. Programy, które proponujemy, to: „Decyzja należy do Ciebie” dla młodzieży 14-16 lat, „Debata” dla młodzieży 13-16 lat, „Nasze spotkania” dla młodzieży w wieku 12-14 lat, „Cukierki” dla dzieci 1-3 klasy Szkoły Podstawowej.

Szkolenia

Szkolenia mają formę wykładową z elematami ćwiczeń. Tematyka szkoleń związana jest z problemami uzależnień i współuzależnienia. Uczestnicy podczas szkoleń otrzymują materiały związane z danym tematem. Nasze szkolenia przeznaczone są dla osób pracujących z młodzieżą oraz tych wszystkich, którzy pracują z uzależnieniami i współuzależnieniem. Szczególnie tematy szkoleń: „Bezpieczna droga” – szkolenia dla młodych kierowców o tym, jak działają substancje zmieniające świadomość na nasz organizm, „Szkolenie dla handlowców” – tematyka związana z przepisami na temat sprzedaży alkoholu, „Elementarz” – szkolenie dla nauczycieli na temat profilaktyki związanej z alkoholem.

Programy profilaktyczne & edukacyjne & szkoleniowe

Dzieci młodsze

"Cukierki" - wczesna profilaktyka

Program przeznaczony jest dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej. W całości oparty na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pt. „Cukierki”. Celem programu, w formie zabawy, jest demaskowanie podstępnego działania substancji uzależniających, przekazanie podstawowych informacji o tych substancjach i niesionych przez nie zagrożeniach, kształtowanie postawy dystansu w relacji z osobami obcymi, wskazanie dzieciom, co mogą zrobić dla swoich koleżanek i kolegów, a także umocnienie więzi pomiędzy dziećmi a kadrą szkoły i rodzicami.

Czas realizacji: 2 godz. lekcyjne

"Zanim spróbujesz"

Program adresowany do dzieci w klasach I, II, III szkoły podstawowej, którego celem jest przekazanie podstawowych wiadomości o substancjach szkodliwych, alkoholu i innych używkach oraz wyjaśnienie pojęć związanych z alkoholem. Spotkanie jest realizowane w formie zabawowej, gdzie dzieci uczą się rozpoznawania różnych produktów i wskazywania, które z nich są jadalne, które niejadalne, a które szkodliwe.

Czas realizacji: 2 godz. lekcyjne

Dzieci i młodzież

"Przemoc bez tajemnic"

W tym programie podstawowym celem jest wniesienie świadomości w obszar przemocy, jakiej doświadczają uczniowie zarówno w domu jak i szkole. W oparciu o wieloletnie doświadczenia profilaktyczne i terapeutyczne prowadzący uwrażliwiają młodych ludzi na rozumienie i reagowanie na zjawiska przemocy, której doświadczają. W czasie dwugodzinnego spotkania uczniowie otrzymują podstawową wiedzę n/t przemocy, ale także wskazówki, jak sobie można radzić w trudnych sytuacjach.

Program przygotowany jest w wersjach dla uczniów od klasy IV SP do klasy IV Szkoły Średniej.

Czas realizacji: 2 godz. lekcyjne

"Odczuwaj, ufaj, mów"

Życie w tym ważnym okresie rozwojowym, jakim jest koniec szkoły podstawowej (V,VI) i gimnazjum niesie dla młodego człowieka wiele wyzwań, propozycji i zagrożeń. Aby nauczyć się zdrowo i bezpiecznie z tymi trudnościami żyć, program Odczuwaj Ufaj Mów wskazuje obszary deficytu w sferze uczuć, pozwala o nich mówić w sposób bezpieczny oraz pokazuje, jak ważne jest zaufanie osiągane dzięki umiejętności mówienia o swoich problemach.

Czas realizacji dla jednej klasy: 2 godz. lekcyjne

"Zanim spróbujesz"

Skierowany jest do dzieci szkół podstawowych klas IV-VI i dla gimnazjum. Konsekwencje używania alkoholu i innych substancji przedstawiane są w odniesieniu

do przeżywanych uczuć. Tematy wiodące to: umiejętność rozpoznawania uczuć, przyczyny używania różnych substancji, szpanowanie, alkohol i narkotyki oraz ich działanie, czy można wyjść z uzależnienia, zdrowy styl życia.

Czas trwania programu: 2 godz. lekcyjne

"Debata"

Program „Debata” kierowany jest do młodzieży klas V i VI Szkół Podstawowych, Szkół Gimnazjalnych oraz Szkół Średnich. Motywem przewodnim programu jest wolność wyboru jako alternatywa dla nacisku społecznego w okresie wchodzenia w dorosłe życie. W trakcie realizacji spotkania uczniowie wypełniają anonimową ankietę dotyczącą ich wiedzy i doświadczeń z używania alkoholu. Program jednorazowo przewidziany jest dla grupy jednej klasy szkolnej.

"Nie piję! Bo tak!"

„Nie piję! Bo tak!” jest częścią ogólnopolskiej kampanii pn „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Program skierowany jest do uczniów ostatnich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Autorzy programu, dr Krzysztof Ostaszewski i dr Jakub Kołodziejczyk z Pracowni Profilaktyki PRO-M Instytutu Psychiatrii i Neurologii proponują aktywna pracę z młodzieżą, polegającą na

-dostarczeniu rzetelnej wiedzy o alkoholu i skutkach jego picia,

-pobudzeniu do refleksji nad ważnymi wartościami w życiu młodych ludzi i konsekwencjami picia alkoholu

-wskazaniu powodów, dla których warto nie pić.

Czas trwania programu: 2 godz. lekcyjne

PROAN - profilaktyka narkotykowa

Realizowany na poziomie klas VI szkół podstawowych, w gimnazjum oraz szkół średnich. Motywem przewodnim programu jest dostarczeniem wiedzy nt substancji narkotykowych, odkłamanie mitów o działaniu tychże substancji, nauka konstruktywnych zachowań wobec narkotyków i wobec osób używających i rozprowadzających narkotyki.

Program jednorazowo przewidziany jest dla grupy (dwie klasy szkolne na jednym poziomie rocznika). Forma pracy z młodzieżą: wykład, prezentacja filmu, odgrywanie scenek przez młodzież, ustalanie wspólnych strategii wobec narkotyków i osób zachęcających do nich. Elementem programu jest ankieta przeprowadzana z uczniami n/t używania narkotyków.

Czas programu: 2 godz. lekcyjne

"Narkotyki? Nie biorę!"

Program ten przeznaczony jest dla młodzieży z klas VI Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum, realizowany w bloku 2 godzin lekcyjnych. Wokół narkotyków narosło wiele mitów, przekonań, podwórkowej wiedzy, która nie ma z rzeczywistością wiele wspólnego. W trakcie realizacji zajęć, doświadczeni terapeuci uzależnień, „odczarowują” atrakcyjność narkotyków, opierając się na najnowszej wiedzy o substancjach oraz na doświadczeniach z praktyki terapeutycznej.

"Smak życia" - debata o dopalaczach

Program autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka  ukazuje alternatywę dla świata używania dopalaczy. W oparciu o proste czytelne analizy porównawcze pokazuje, jaki wpływ na rozwój młodego człowieka może mieć używanie dopalaczy. Wskazuje też, jak ważne jest

odkrycie w sobie samym ważnych zasobów chroniących przed wchodzeniem w kontakt z dopalaczami.

Czas realizacji: 2 godz. lekcyjne

"Dlaczego agresja?"

Z agresją i przemocą wśród uczniów w szkole spotykamy się w każdej grupie wiekowej. Im wcześniej zaczniemy o tym problemie z uczniami rozmawiać, tym większe mamy szanse, że będziemy mogli zminimalizować straty, jakie w wyniku agresji ponoszą wszystkie strony – ofiara i sprawca. Celem tych zajęć jest wniesienie większej świadomości w obszary związane z agresją/przemocą, praca z radzeniem sobie z agresją własną jak i radzenie sobie z byciem ofiarą przemocy. Zajęcia te proponowane są jako pierwsze z kilku sesji pracy z daną klasą lub jako spotkanie jednorazowe.

Czas realizacji: jedno spotkanie: 2 godz. lekcyjne

"Korekta"

Program w dziedzinie problemów alkoholowych, przeznaczony do pracy z grupą wiekową 16-19 lat i dla osób dorosłych. W tym przedziale wiekowym pojawiają się często znaczące doświadczenia związane z używaniem alkoholu i innych substancji, stąd praca w programie kładzie nacisk na osobiste analizowanie dotychczasowych doświadczeń i zmianę przekonań dotyczących podejmowanych decyzji.

Czas trwania: 2 godz. lekcyjne

"Decyzja należy do Ciebie"

Program profilaktyczny dla starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum, przeznaczony do pracy z grupą (dwie klasy w jednym wieku). W trakcie programu prezentowane są scenki teatralne (odtwarzane z płyty), dotyczące podejmowania decyzji przez młode osoby w sprawie używania alkoholu i zachowań ryzykownych. Celem pracy profilaktycznej jest kształcenie umiejętność podejmowania decyzji przez młodych ludzi, aby ich decyzje były chroniące młodego człowieka przed zachowaniami ryzykownymi (alkohol, narkotyki).

Czas: 2 godz. lekcyjne

MOPR - Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze

Program profilaktyczny dla gimnazjum, w którym biorą udział zespoły składające się z nauczycieli i uczniów! Celem programu jest przygotowanie i wdrożenie do pracy profilaktycznej wolontariuszy młodzieżowych spośród uczniów szkoły, którzy swoją postawą będą wpływali na zmianę zachowania wobec substancji uzależniających. Poprzez odpowiednie „wyposażenie” uczestników będą oni w pełni przygotowani do bezpośredniego pomagania wszystkim uczniom w szkole, w ramach stosowanej profilaktyki I stopnia. Program następnie jest monitorowany przez okres pół roku przez instruktorów.

Liczba uczestników: do 5 zespołów (zespół: 1 nauczyciel + 3 uczniów)

Czas szkolenia: 16 godz.

Osoby dorosłe

Szkolenie handlowców (sprzedawcy napojów alkoholowych)

Szkolenie przeznaczone jest dla szczególnej grupy zawodowej, jaką stanowią właściciele i personel placówek handlujących napojami alkoholowymi. Sprzedawcy mają znaczny wpływ na spożywanie alkoholu wśród nieletnich, ponieważ właśnie w ich placówkach osoby nieletnie i nietrzeźwe próbują dokonywać zakupu alkoholu. SZKOLENIE PROWADZONE JEST W MIEJSCU PRACY SPRZEDAWCÓW !!! W trakcie szkolenia – trwającego 30 minut w jednym punkcie sprzedaży – osoby objęte szkoleniem uzyskują podstawowe dane dotyczące zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w oparciu o Ustawę o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. W trakcie szkolenia otrzymują informator na temat przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych oraz ulotki dla młodzieży i osób dorosłych na temat zagrożeń i szkód powodowanych przez używanie alkoholu. Każda osoba objęta szkoleniem otrzymuje zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Szkolenie prowadzi instruktor przygotowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Spotkajmy się

Zadzwoń & napisz & skontaktuj się

Więcej